Báo cáo khoa học: "Processes that Shape Conversation and their Implications for Computational Linguistics"

Experimental studies of interactive language use have shed light on the cognitive and interpersonal processes that shape conversation; corpora are the emergent products of these processes. I will survey studies that focus on under-modelled aspects of interactive language use, including the processing of spontaneous speech and disfluencies; metalinguistic displays such as hedges; interactive processes that affect choices of referring expressions; and how communication media shape conversations. The findings suggest some agendas for computational linguistics. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.