Báo cáo khoa học: "Robust Temporal Processing of News"

We introduce an annotation scheme for temporal expressions, and describe a method for resolving temporal expressions in print and broadcast news. The system, which is based on both hand-crafted and machine-learnt rules, achieves an accuracy (Fmeasure) against hand-annotated data. Some initial steps towards tagging event chronologies are also described.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.