Báo cáo khoa học: "Spoken Dialogue Management Using Probabilistic Reasoning"

Spoken dialogue managers have benefited from using stochastic planners such as Markov Decision Processes (MDPs). However, so far, MDPs do not handle well noisy and ambiguous speech utterances. We use a Partially Observable Markov Decision Process (POMDP)-style approach to generate dialogue strategies by inverting the notion of dialogue state; the state represents the user’s intentions, rather than the system state.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    162    2    21-04-2024
41    117    6    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.