Báo cáo khoa học: "A Computational Approach to Zero-pronouns in Spanish"

In this paper, a computational approach for resolving zero-pronouns in Spanish texts is proposed. Our approach has been evaluated with partial parsing of the text and the results obtained show that these pronouns can be resolved using similar techniques that those used for pronominal anaphora. Compared to other well-known baselines on pronominal anaphora resolution, the results obtained with our approach have been consistently better than the rest.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.