Báo cáo khoa học: "Inducing Probabilistic Syllable Classes Using Multivariate Clustering"

An approach to automatic detection of syllable structure is presented. We demonstrate a novel application of EM-based clustering to multivariate data, exempli ed by the induction of 3- and 5-dimensional probabilistic syllable classes. The qualitative evaluation shows that the method yields phonologically meaningful syllable classes. We then propose a novel approach to grapheme-to-phoneme conversion and show that syllable structure represents valuable information for pronunciation systems.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.