Báo cáo khoa học: "A New Statistical Approach to Chinese Pinyin Input"

Chinese input is one of the key challenges for Chinese PC users. This paper proposes a statistical approach to Pinyin-based Chinese input. This approach uses a trigram-based language model and a statistically based segmentation. Also, to deal with real input, it also includes a typing model which enables spelling correction in sentence-based Pinyin input, and a spelling model for English which enables modeless Pinyin input.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    104    5    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.