Báo cáo khoa học: "An Improved Error Model for Noisy Channel Spelling Correction"

The noisy channel model has been applied to a wide range of problems, including spelling correction. These models consist of two components: a source model and a channel model. Very little research has gone into improving the channel model for spelling correction. This paper describes a new channel model for spelling correction, based on generic string to string edits. Using this model gives significant performance improvements compared to previously proposed models.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.