Báo cáo khoa học: "Headline Generation Based on Statistical Translation"

Extractive summarization techniques cannot generate document summaries shorter than a single sentence, something that is often required. An ideal summarization system would understand each document and generate an appropriate summary directly from the results of that understanding. A more practical approach to this problem results in the use of an approximation: viewing summarization as a problem analogous to statistical machine translation.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.