Báo cáo khoa học: "Extracting Causal Knowledge from a Medical Database Using Graphical Patterns"

This paper reports the first part of a project that aims to develop a knowledge extraction and knowledge discovery system that extracts causal knowledge from textual databases. In this initial study, we develop a method to identify and extract cause-effect information that is explicitly expressed in medical abstracts in the Medline database. A set of graphical patterns were constructed that indicate the presence of a causal relation in sentences, and which part of the sentence represents the cause and which part represents the effect. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.