Báo cáo khoa học: "Memory-Efficient and Thread-Safe Quasi-Destructive Graph Unification"

In terms of both speed and memory consumption, graph unification remains the most expensive component of unification-based grammar parsing. We present a technique to reduce the memory usage of unification algorithms considerably, without increasing execution times. Also, the proposed algorithm is thread-safe, providing an efficient algorithm for parallel processing as well.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
366    60    1    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.