Báo cáo khoa học: "A Hierarchical Account of Referential Accessibility"

In this paper, we outline a theory of referential accessibility called Veins Theory (VT). We show how VT addresses the problem of "left satellites", currently a problem for stack-based models, and show that VT can be used to significantly reduce the search space for antecedents. We also show that VT provides a better model for determining domains of referential accessibility, and discuss how VT can be used to address various issues of structural ambiguity.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.