Báo cáo khoa học: "Using Confidence Bands for Parallel Texts Alignment"

Alignment is usually done by finding correspondence points – sequences of characters with the same form in both texts (homographs, . numbers, proper names, punctuation marks), similar forms (cognates, like Region and Região in English and Portuguese, respectively) or even previously known translations. Pascale Fung and Kathleen McKeown (1997) present an alignment algorithm that uses term translations as correspondence points between English and Chinese.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.