Báo cáo khoa học: "Multi-Component TAG and Notions of Formal Power"

This paper presents a restricted version of Set-Local Multi-Component TAGs Weir, 1988 which retains the strong generative capacity of Tree-Local MultiComponent TAG . produces the same derived structures but has a greater derivational generative capacity . can derive those structures in more ways . This formalism is then applied as a framework for integrating dependency and constituency based linguistic representations.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    85    5    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.