Báo cáo khoa học: "Statistical parsing with an automatically-extracted tree adjoining grammar"

We discuss the advantages of lexicalized tree-adjoining grammar as an alternative to lexicalized PCFG for statistical parsing, describing the induction of a probabilistic LTAG model from the Penn Treebank and evaluating its parsing performance. We nd that this induction method is an improvement over the EM-based method of Hwa, 1998 , and that the induced model yields results comparable to lexicalized PCFG.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    108    2    16-04-2024
61    67    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.