Báo cáo khoa học: "An Information-Theory-Based Feature Type Analysis for the Modelling of Statistical Parsing"

The paper proposes an information-theorybased method for feature types analysis in probabilistic evaluation modelling for statistical parsing. The basic idea is that we use entropy and conditional entropy to measure whether a feature type grasps some of the information for syntactic structure prediction. Our experiment quantitatively analyzes several feature types’ power for syntactic structure prediction and draws a series of interesting conclusions.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    81    6    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.