Báo cáo khoa học: "Lexicalized Stochastic Modeling of Constraint-Based Grammars using Log-Linear Measures and EM Training"

We present a new approach to stochastic modeling of constraintbased grammars that is based on loglinear models and uses EM for estimation from unannotated data. The techniques are applied to an LFG grammar for German. Evaluation on an exact match task yields 86% precision for an ambiguity rate of , and 90% precision on a subcat frame match for an ambiguity rate of 25. Experimental comparison to training from a parsebank shows a 10% gain from EM training.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    75    1    14-04-2024
241    87    3    14-04-2024
134    181    6    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.