Báo cáo khoa học: "Term Recognition Using Technical Dictionary Hierarchy"

In recent years, statistical approaches on ATR (Automatic Term Recognition) have achieved good results. However, there are scopes to improve the performance in extracting terms still further. For example, domain dictionaries can improve the performance in ATR. This paper focuses on a method for extracting terms using a dictionary hierarchy. Our method produces relatively good results for this task.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.