Báo cáo khoa học: "Automatic Labeling of Semantic Roles"

We present a system for identifying the semantic relationships, or semantic roles, lled by constituents of a sentence within a semantic frame. Various lexical and syntactic features are derived from parse trees and used to derive statistical classi ers from hand-annotated training data.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.