Báo cáo khoa học: "Importance of Pronominal Anaphora resolution in Question Answering systems"

The main aim of this paper is to analyse the e ects of applying pronominal anaphora resolution to Question Answering QA systems. For this task a complete QA system has been implemented. System evaluation measures performance improvements obtained when information that is referenced anaphorically in documents is not ignored.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    68    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.