Báo cáo khoa học: "Development of Computational Linguistics Research: a Challenge for Indonesia"

The emergence of Internet as a global information repository, where information of all kind is stored, requires intelligent information processing tools (., computer applications) to help the information seeker to retrieve the stored information. To build these intelligent information processing tools, we need to build computer applications that understand human language since most of those information is represented in human language. This is where computational linguistics becomes important, especially for countries like Indonesia that hosts more than 200 million people. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.