Báo cáo khoa học: "The State of the Art in Thai Language Processing"

1 Some Problematic Issues in the Thai Processing It is obvious that the most fundamental semantic unit in a language is the word. Words are explicitly identified in those languages with word boundaries. In Thai, there is no word boundary. Thai words are implicitly recognized and in many cases, they depend on the individual judgement. This causes a lot of difficulties in the Thai language processing.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    279    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.