Báo cáo khoa học: "Interpreting the human genome sequence, using stochastic grammars"

The 3 billion base pair sequence of the human genome is now available, and attention is focusing on annotating it to extract biological meaning. I will discuss what we have obtained, and the methods that are being used to analyse biological sequences. In particular I will discuss approaches using stochastic grammars analogous to those used in computational linguistics, both for gene finding and protein family classification.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.