Báo cáo khoa học: "Improvement of a Whole Sentence Maximum Entropy Language Model Using Grammatical Features"

In this paper, we propose adding long-term grammatical information in a Whole Sentence Maximun Entropy Language Model (WSME) in order to improve the performance of the model. The grammatical information was added to the WSME model as features and were obtained from a Stochastic Context-Free grammar. Finally, experiments using a part of the Penn Treebank corpus were carried out and significant improvements were acheived.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.