Báo cáo khoa học: "Low-cost, High-performance Translation Retrieval: Dumber is Better"

In this paper, we compare the relative effects of segment order, segmentation and segment contiguity on the retrieval performance of a translation memory system. We take a selection of both bag-of-words and segment order-sensitive string comparison methods, and run each over both characterand word-segmented data, in combination with a range of local segment contiguity models (in the form of N-grams).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.