Báo cáo khoa học: "Guided Parsing of Range Concatenation Languages"

The theoretical study of the range concatenation grammar [RCG] formalism has revealed many attractive properties which may be used in NLP. In particular, range concatenation languages [RCL] can be parsed in polynomial time and many classical grammatical formalisms can be translated into equivalent RCGs without increasing their worst-case parsing time complexity. For example, after translation into an equivalent RCG, any tree adjoining grammar can be parsed in time.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.