Báo cáo khoa học: "Extracting Paraphrases from a Parallel Corpus"

While paraphrasing is critical both for interpretation and generation of natural language, current systems use manual or semi-automatic methods to collect paraphrases. We present an unsupervised learning algorithm for identification of paraphrases from a corpus of multiple English translations of the same source text. Our approach yields phrasal and single word lexical paraphrases as well as syntactic paraphrases.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    84    2    23-05-2024
223    1    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.