Báo cáo khoa học: "What is the Minimal Set of Fragments that Achieves Maximal Parse Accuracy?"

We aim at finding the minimal set of fragments which achieves maximal parse accuracy in Data Oriented Parsing. Experiments with the Penn Wall Street Journal treebank show that counts of almost arbitrary fragments within parse trees are important, leading to improved parse accuracy over previous models tested on this treebank (a precis ion of and a recall of ). We isolate some dependency relations which previous models neglect but which contribute to higher parse accuracy.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    68    2    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.