Báo cáo khoa học: "From RAGS to RICHES: exploiting the potential of a flexible generation architecture"

The RAGS proposals for generic specification of NLG systems includes a detailed account of data representation, but only an outline view of processing aspects. In this paper we introduce a modular processing architecture with a concrete implementation which aims to meet the RAGS goals of transparency and reusability. We illustrate the model with the RICHES system – a generation system built from simple linguisticallymotivated modules.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
196    87    1    17-07-2024
16    106    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.