Báo cáo khoa học: "Constraints on strong generative power"

We consider the question “How much strong generative power can be squeezed out of a formal system without increasing its weak generative power?” and propose some theoretical and practical constraints on this problem. We then introduce a formalism which, under these constraints, maximally squeezes strong generative power out of context-free grammar. Finally, we generalize this result to formalisms beyond CFG.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    57    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.