Báo cáo khoa học: "An Algebra for Semantic Construction in Constraint-based Grammars"

We develop a framework for formalizing semantic construction within grammars expressed in typed feature structure logics, including HPSG. The approach provides an alternative to the lambda calculus; it maintains much of the desirable flexibility of unificationbased approaches to composition, while constraining the allowable operations in order to capture basic generalizations and improve maintainability.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.