Báo cáo khoa học: "Topological Dependency Trees: A Constraint-Based Account of Linear Precedence"

We describe a new framework for dependency grammar, with a modular decomposition of immediate dependency and linear precedence. Our approach distinguishes two orthogonal yet mutually constraining structures: a syntactic dependency tree and a topological dependency tree. The syntax tree is nonprojective and even non-ordered, while the topological tree is projective and partially ordered.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    1390    2    23-05-2024
187    158    10    23-05-2024
71    229    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.