Báo cáo khoa học: "Organizing Encyclopedic Knowledge based on the Web and its Application to Question Answering"

We propose a method to generate large-scale encyclopedic knowledge, which is valuable for much NLP research, based on the Web. We first search the Web for pages containing a term in question. Then we use linguistic patterns and HTML structures to extract text fragments describing the term. Finally, we organize extracted term descriptions based on word senses and domains. In addition, we apply an automatically generated encyclopedia to a question answering system targeting the Japanese InformationTechnology Engineers Examination. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
171    245    4    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.