Báo cáo khoa học: "Generating with a Grammar Based on Tree Descriptions: a Constraint-Based Approach"

While the generative view of language processing builds bigger units out of smaller ones by means of rewriting steps, the axiomatic view eliminates invalid linguistic structures out of a set of possible structures by means of wellformedness principles. We present a generator based on the axiomatic view and argue that when combined with a TAG-like grammar and a flat semantics, this axiomatic view permits avoiding drawbacks known to hold either of top-down or of bottom-up generators.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    75    1    23-05-2024
1442    1    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.