Báo cáo khoa học: "Word Order in German: A Formal Dependency Grammar Using a Topological Hierarchy"

This paper proposes a description of German word order including phenomena considered as complex, such as scrambling, (partial) VP fronting and verbal pied piping. Our description relates a syntactic dependency structure directly to a topological hierarchy without resorting to movement or similar mechanisms.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.