Báo cáo khoa học: "The Role of Lexico-Semantic Feedback in Open-Domain Textual Question-Answering"

This paper presents an open-domain textual Question-Answering system that uses several feedback loops to enhance its performance. These feedback loops combine in a new way statistical results with syntactic, semantic or pragmatic information derived from texts and lexical databases. The paper presents the contribution of each feedback loop to the overall performance of 76% human-assessed precise answers.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.