Báo cáo khoa học: "A language−independent shallow−parser Compiler"

We present a rule−based shallow− parser compiler, which allows to generate a robust shallow−parser for any language, even in the absence of training data, by resorting to a very limited number of rules which aim at identifying constituent boundaries. We contrast our approach to other approaches used for shallow−parsing (. finite−state and probabilistic methods). We present an evaluation of our tool for English (Penn Treebank) and for French (newspaper corpus "LeMonde") for several tasks (NP−chunking & "deeper" parsing) . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.