Báo cáo khoa học: "Parsing with Treebank Grammars: Empirical Bounds, Theoretical Models, and the Structure of the Penn Treebank"

This paper presents empirical studies and closely corresponding theoretical models of the performance of a chart parser exhaustively parsing the Penn Treebank with the Treebank’s own CFG grammar. We show how performance is dramatically affected by rule representation and tree transformations, but little by top-down vs. bottom-up strategies.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.