Báo cáo khoa học: "Extending Lambek grammars: a logical account of minimalist grammars"

We provide a logical definition of Minimalist grammars, that are Stabler’s formalization of Chomsky’s minimalist program. Our logical definition leads to a neat relation to categorial grammar, (yielding a treatment of Montague semantics), a parsing-asdeduction in a resource sensitive logic, and a learning algorithm from structured data (based on a typing-algorithm and type-unification). Here we emphasize the connection to Montague semantics which can be viewed as a formal computation of the logical form. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
251    71    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.