Báo cáo khoa học: "Building Semantic Perceptron Net for Topic Spotting"

This paper presents an approach to automatically build a semantic perceptron net (SPN) for topic spotting. It uses context at the lower layer to select the exact meaning of key words, and employs a combination of context, co-occurrence statistics and thesaurus to group the distributed but semantically related words within a topic to form basic semantic nodes. The semantic nodes are then used to infer the topic within an input document. Experiments on Reuters 21578 data set demonstrate that SPN is able to capture the semantics of topics, and it performs well on topic spotting task. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.