Báo cáo khoa học: "Automatic Detection of Syllable Boundaries Combining the Advantages of Treebank and Bracketed Corpora Training"

An approach to automatic detection of syllable boundaries is presented. We demonstrate the use of several manually constructed grammars trained with a novel algorithm combining the advantages of treebank and bracketed corpora training. We investigate the effect of the training corpus size on the performance of our system. The evaluation shows that a hand-written grammar performs better on finding syllable boundaries than does a treebank grammar.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    144    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.