Báo cáo khoa học: "Tractability and Structural Closures in Attribute Logic Type Signatures"

This paper considers three assumptions conventionally made about signatures in typed feature logic that are in potential disagreement with current practice among grammar developers and linguists working within feature-based frameworks such as HPSG: meet-semilatticehood, unique feature introduction, and the absence of subtype covering.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1357    5    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.