Báo cáo khoa học: "Producing Biographical Summaries: Combining Linguistic Knowledge with Corpus Statistics"

We describe a biographical multidocument summarizer that summarizes information about people described in the news. The summarizer uses corpus statistics along with linguistic knowledge to select and merge descriptions of people from a document collection, removing redundant descriptions. The summarization components have been extensively evaluated for coherence, accuracy, and non-redundancy of the descriptions produced.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    236    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.