Báo cáo khoa học: "Computational properties of environment-based disambiguation"

The standard pipeline approach to semantic processing, in which sentences are morphologically and syntactically resolved to a single tree before they are interpreted, is a poor fit for applications such as natural language interfaces. This is because the environment information, in the form of the objects and events in the application’s runtime environment, cannot be used to inform parsing decisions unless the input sentence is semantically analyzed, but this does not occur until after parsing in the single-tree semantic architecture. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.