Báo cáo khoa học: "A Syntax-based Statistical Translation Model"

We present a syntax-based statistical translation model. Our model transforms a source-language parse tree into a target-language string by applying stochastic operations at each node. These operations capture linguistic differences such as word order and case marking. Model parameters are estimated in polynomial time using an EM algorithm. The model produces word alignments that are better than those produced by IBM Model 5. is conditioned only on word classes and positions in the string, and the duplication and translation are conditioned only on the word identity. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.