Báo cáo khoa học: "Multi-Class Composite N-gram Language Model for Spoken Language Processing Using Multiple Word Clusters"

In this paper, a new language model, the Multi-Class Composite N-gram, is proposed to avoid a data sparseness problem for spoken language in that it is difficult to collect training data. The Multi-Class Composite N-gram maintains an accurate word prediction capability and reliability for sparse data with a compact model size based on multiple word clusters, called MultiClasses. In the Multi-Class, the statistical connectivity at each position of the N-grams is regarded as word attributes, and one word cluster each is created to represent the positional attributes. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.