Báo cáo khoa học: "Text Chunking using Regularized Winnow"

Many machine learning methods have recently been applied to natural language processing tasks. Among them, the Winnow algorithm has been argued to be particularly suitable for NLP problems, due to its robustness to irrelevant features. However in theory, Winnow may not converge for nonseparable data. To remedy this problem, a modification called regularized Winnow has been proposed. In this paper, we apply this new method to text chunking. We show that this method achieves state of the art performance with significantly less computation than previous approaches. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.