Báo cáo khoa học: "Group Theory and Linguistic Processing*"

There is currently much interest in bringing together the tradition of categorial grammar, and especially the Lambek calculus (Lambek, 1958), with the more recent paradigm of linear logic (Girard, 1987) to which it has strong ties. One active research area concerns the design of non-commutative versions of linear logic (Abrusci, 1991; Rdtor6, 1993) which can be sensitive to word order while retaining the hypothetical reasoning capabilities of standard (commutative) linear logic that make it so well-adapted to handling such phenomena as quantifier scoping (Dalrymple et al., 1995). .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.