Báo cáo khoa học: "Combining Stochastic and Rule-Based Methods for Disambiguation in Agglutinative Languages"

En aquest article presentem els resultats de la combinaci6 de m~todes estoc/lstics i basats en regles aplicats a la desambiguaci6 morfosinthcfica de l'euskara. Els m6todes utilitzats per a la desambiguaci6 s6n: les Gramhtiques de Restrictions (CG) i l'etiquetador basat en HMM del projecte MULTEXT. E1 carhcter aglutinant de l'euskara fa necessari la utilitzaci6 d'un analitzador morfolbgic per assignar a cada paraula totes les seves interpretacions. Les regles de CG s'apliquen utilitzant la informaci6 morfol6gica completa i aquest proc6s redueix parcialment rambigtiitat dels textos. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.