Báo cáo khoa học: "Splitting Long or Ill-formed Input for Robust Spoken-language Translation"

This paper proposes an input-splitting method for translating spoken-language which includes many long or ill-formed expressions. The proposed method splits input into well-balanced translation units based on a semantic distance calculation. The splitting is performed during left-to-right parsing, and does not degrade translation efficiency. The complete translation result is formed by concatenating the partial translation results of each split unit. The proposed method can be incorporated into frameworks like TDMT, which utilize left-to-right parsing and a score for a substructure. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.