Báo cáo khoa học: "Growing Semantic Grammars"

A criticalpath in the development of natural language understanding (NLU) modules lies in the difficulty of defining a mapping from words to semantics: Usually it takes in the order of years of highly-skilled labor to develop a semantic mapping, the form of a semantic grammar, that is comprehensive enough for a given domain. Yet, due to the very nature of h u m a n language, such mappings invariably failto achieve fullcoverage on unseen data.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.